Céginformáció

Szolgáltatások

Kockázatértékelés

Környezetvédelem

Tűzvédelem

Munkavédelem

ADR szaktanácsadás

Kapcsolat


Üdvözlöm Önt az Aramid Kft. honlapján!

aramid

Környezetvédelmi tevékenységek ellátása:

- Szabályzat készítés

- Hulladék nyilvántartás

- Hulladék szállítás, ártalmatlanítás bonyolítása

- Tervek készítése

1995. évi LIII. törvény a környezetvédelemről
 • a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának    megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását;

 • az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását;

 • a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és az  erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást;

 • az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját;

 • a nemzetközi környezetvédelmi együttműködést;

 • a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben,  így különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az állami szerveknek és  az önkormányzatoknak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában;

 • a gazdaság működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti követelményekkel  való összehangolását;

 • a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését;

 • a környezet védelmét, megőrzését szolgáló közigazgatás kialakítását, illetve fejlesztését.

Hulladékok 30. §

 • A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre - ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti  rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.

 • A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról) gondoskodni.

 • A hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a különböző tisztítási, bontási műveletek során leválasztott, illetőleg elkülönülő anyagok, a hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő vagy bontott termékek esetében is.

Veszélyes anyagok és technológiák 28. §

 1. A veszélyes anyagok károsító hatása elleni védelem kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a környezethasználó tevékenysége során felhasznál, előállít, vagy forgalmaz, és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrozív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet.

 2. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor - beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják.

29. §

 1. A környezetveszélyeztetéssel járó technológiák alkalmazásakor a környezetveszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.

 2. Ha az (1) bekezdésben foglalt védőterület, illetve védőtávolság - hatósági engedély alapján - a már kialakult települési viszonyok megváltoztatásával biztosítható csak, a megvalósítás költségeit a felelősség arányában kell viselni.

 3. A veszélyes technológia üzemeltetése során az esetlegesen bekövetkező rendkívüli környezetkárosítás megakadályozására, felszámolására az adott tevékenység megkezdése előtt - külön jogszabályi rendelkezés hiányában - környezeti kárelhárítási tervet kell készíteni.

Környezetterhelési díj  60. §

 1. A környezethasználó a környezetterhelésért - külön jogszabályban meghatározott esetekben - környezetterhelési díjat köteles fizetni.

 2. A környezetterhelési díj fizetésére kötelezett környezethasználó köteles az általa okozott terhelést nyilvántartani, arról adatokat szolgáltatni, illetve bevallást tenni.

 3. A környezetterhelési díj olyan anyagra és energiafajtára határozható meg, amelyekre érvényes mérési szabvány van, illetve amelynek kibocsátása anyagmérleg vagy műszaki számítás alapján megbízhatóan megállapítható.

 4. Az (1) bekezdés szerint meghatározott környezeti elemekbe juttatott szennyező anyagok után fizetendő környezetterhelési díjat meghatározott anyagokra, energiafajtákra vagy ezek csoportjára külön, a kibocsátott anyag vagy energia mennyiségével arányosan kell meghatározni. Az arányossági tényező területi kategóriától és a kibocsátási határértékektől függően eltérő lehet.

 5. A környezetterhelési díj fizetési kötelezettség alá tartozó anyagok, energiafajták körét, a díj mértékét, továbbá a nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendjét törvény határozza meg.
aramid